Medie, kreativitet og digital kultur (MKD)

I den nye pædagoguddannelse fra 2007 er der en markant mangel på mediefaglige aspekter.  Medie indgår som delelementer i flere af de nye fag, men ikke som et samlet fagområde.

Samfundsudviklingen bevæger sig mod i højere grad at anvende mediebaserede kommunikations- og aktivitetsformer. Dette medfører behov for at den færdiguddannede pædagog både kan forholde sig til digital kultur og igangsætte mediebaserede aktiviteter med henblik på at kvalificere brugernes uformelle mediekompetencer. Den viden og de færdigheder indenfor medieområdet, som dette fordrer, bliver i den nuværende uddannelse ikke tilgodeset. Dette understreges også af den aktuelle debat i pressen, hvor der pt. fokuseres på pædagogers mangel på kundskaber og færdigheder indenfor digitale kulturformer – samt et udtalt ønske om, at pædagoguddannelsen tager denne udfordring op.

Dette tyder på, at vi som pædagoguddannelse hurtigt må agere med nye tiltag, der kan bidrage til større kompetence på medieområdet. Som supplement til den mere generelle tilgang til området som ligger i pædagoguddannelsens andre fag.

Vores bud på dette er, at forsøge med et nyt og 4. Linjefag: Medie, kreativitet og digital kultur (MKD), med følgende beskrivelse:


Medie, kreativitet og digital kultur

1. Signalement

Faget bidrager til uddannelsens mål ved at kvalificere til pædagogisk arbejde med medieproduktion, it og brugerens kompetence til at udtrykke sig i en digital kultur.
Faget retter sig mod at fremme den enkeltes lyst til at udtrykke sig med forskellige medier og bevidsthed om egne og andres skabende processer i en digital kultur.
Faget har fokus på kreativ inddragelse af mediehåndværket; det kunstneriske, det udtryksmæssige, det fortællende og det tekniske.
Faget indgår som en integreret del af den uddannedes arbejde med pædagogiske problemstillinger.

2. Faglige kompetencemål

Målet er, at den færdiguddannede kan:

a) anvende og udvikle æstetisk skabende processer med digitale udtryksformer
b) tilrettelægge forløb under hensyn til forskellige brugeres forudsætninger
c) forholde sig nysgerrigt og eksperimenterende til brug af digitale medier i pædagogisk arbejde
d) inspirere og motivere til medieproduktion og mediebevidsthed i pædagogisk arbejde
e) vurdere og perspektivere fagets pædagogiske muligheder og samfundsmæssige udfordringer

f)

begrunde og udfolde fagets pædagogiske, oplevelsesmæssige og kulturelle potentialer og
g) forstå skabende og digitale processers betydning for menneskets udvikling og livsmuligheder
h) etablere en kritisk analytisk tilgang til anvendelsen af digital teknologi

3. Centrale kundskabs- og færdighedsområder:

a) Mediehåndværk, æstetik, billeddannelse og digitale teknikker
b) Medieleg, skabende processer og digitale teknikker i pædagogisk perspektiv
c) Brug og betydning af forskellige udtryksformer i en digital kultur
d) Udtryksformernes visuelle, fortællende, auditive og æstetiske aspekter
e) Relevant ny digital teknologi
f) Digital kultur i institutioner
g) Etik og digital kultur

 

Der er i forbindelse med projektet udarbejdet en avalueringsrapport, som du kan downloade her!

-