Undersøgelse af kommunernes digitaliseringspolitik på dagtilbudsområdet

I forbindelse med projektet har vi i april/maj måned 2011 foretaget en undersøgelse af hvorledes kommunerne håndterer nye medier i både organisatorisk og pædagogisk sammenhæng på førskoleområdet. Dagplejen har ikke deltaget i undersøgelsen, til gengæld er der stillet et enkelt spørgsmål om kommunernes sfo’er, som traditionelt ikke falder inden for dagtilbudsområdet, men dog visse steder sorterer under samme forvaltning, typisk ”Børn og Skole”.

Samtlige 98 kommuner har modtaget et link til et elektronisk spørgeskema med 20 spørgsmål om digitalisering af dagtilbudsområdet. Se bilag. De mailadresser der er anvendt er alle angivet på kommunernes hjemmesider. Såfremt en kommune ikke besvarede undersøgelsen eller på anden vis reagerede på den først anvendte mailadresse, er der efter 18 dage anvendt en alternativ mailadresse og linket til det elektroniske spørgeskema atter fremsendt med anmodning om evt. at videresende mailen til en medarbejder med indsigt i eller med ansvar for dagtilbudsområdet. Denne procedure har medført, at nogle få kommuner har besvaret spørgeskemaet 2 gange, da modtageren af første mail har ventet til efter deadline med at besvare. Undersøgelsen er korrigeret for dette ved at lade den alternative besvarelse udgå.

Undersøgelsen er anonymiseret og ingen kommuner vil kunne identificeres i det endelige materiale.
Alle deltagende kommuner har ønsket at  modtage undersøgelsesresultaterne som er sent elektronisk til nærmere angive mailadresser.

86 ud af 98 kommuner har åbnet undersøgelsen via det fremsendte link.
6 kommuner har svaret, at de ikke ønskede at deltage i undersøgelsen. Store kommune pga. at dagtilbudsområdet er organiseret i forskellige afdelinger og det må formodes at indebære et større koordineringsarbejde at tilvejebringe et overblik, der tilfredsstiller undersøgelsen. Små kommuner har ikke angivet årsag. En enkelt kommune har angivet fejl i undersøgelsens præmis som årsag til manglende besvarelse.

78 kommuner har helt eller delvist gennemført undersøgelsen, heraf har 54 besvaret samtlige spørgsmål. Undersøgelsen hviler ikke på et videnskabeligt statistisk grundlag idet resultaterne udelukkende er tilvejebragt med henblik på at kortlægge dagtilbudsområdets praksis i forbindelse med den pågående digitaliseringsindsats, der i disse år iværksættes af både stat og kommuner. På baggrund af undersøgelsen vil Proffesionshøjskolen UCC iværksætte en række initiativer med henblik på at udvikle de organisatoriske og pædagogiske områder og iværksætte videreuddannelsesmuligheder for de personalegrupper i dagtilbuddene for hvem digitalisering har nogle potentialer.

Undersøgelsen kan downloades i pdf: Her!